Portfolio

Ponte Vecchio – Firenze

Ponte Vecchio, Firenze

Monumento G. Washington – Cascine

Monumento G. Washington, Cascine

Poggio Imperiale – Firenze

Poggio Imperiale, Firenze

Via Crucis – Firenze

Via Crucis, Firenze

Museo dell’Accademia – Firenze

Museo dell'Accademia, Firenze

Statua Savonarola – Firenze

Piazza Savonarola, Firenze

Cisternone del Poccianti – Livorno

Cisternone del Poccianti, Livorno